Activities / News

3 หน่วยงาน ร่วมลงนามพัฒนาแพลตฟอร์มกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ใช้เทคโนโลยีประมวลผลภาพ + AI มุ่งดูแลการจราจร เฝ้าระวังอาชญากรรม และรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่

Read More »