AI Thailand | แผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (พ.ศ. 2565 – 2570)

AI Thailand คือ โครงการปัญญาประดิษฐ์ระดับประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของประเทศไทยให้บรรลุผลและเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่จะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจ ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ รวมถึงการพัฒนาทักษะของบุคลากรภายในประเทศ ตลอดจนมุ่งสร้างระบบนิเวศเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย 

โดยได้จัดทำ “แผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (พ.ศ. 2565 – 2570)” เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและนําไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน ผ่าน 5 ยุทธศาสตร์ 15 แผนงาน

วิสัยทัศน์ (Vision)

วัตถุประสงค์ (Objectives)

สร้างคนและเทคโนโลยี

 • พัฒนาทักษะกำลังคนด้าน AI (Reskill Upskill Newskill) สําหรับครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา 
 • เสริมทักษะ AI กับสายงานอื่น (Cross skills)
 • นำไปสู่สร้างอาชีพใหม่ที่ใช้ความรู้และทักษะด้านดิจิทัล

สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ

 • พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการมูลค่าสูง
 • เพิ่มผลิตภาพขับเคลื่อนวาระสำคัญของรัฐบาล
 • ส่งเสริมให้เกิดธุรกิจ สตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล (Tech Startups / SME / Digital Business)

สร้างผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

 • ให้ประชาชนเข้าใจถึงผลกระทบและทำงานร่วมกับ AI ได้
 • สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ การศึกษาและสุขภาพการแพทย์
 • รักษาและลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
 • ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
 • ประเทศมีความมั่นคงและปลอดภัย

จุดเน้นการพัฒนาเทคโนโลยี AI ใน 10 กลุ่มเป้าหมาย

คณะทำงาน

หน่วยงานร่วมขับเคลื่อน